Có 1 kết quả:

yǎ zhèng

1/1

yǎ zhèng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) correct (literary)
(2) upright
(3) (hon.) Please point out my shortcomings.
(4) I await your esteemed corrections.