Có 1 kết quả:

yǎ fǎ

1/1

yǎ fǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jaffa (Israeli port)