Có 1 kết quả:

yǎ dàn

1/1

yǎ dàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

simple and elegant

Một số bài thơ có sử dụng