Có 1 kết quả:

yǎ jié

1/1

yǎ jié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

elegant and pure

Một số bài thơ có sử dụng