Có 1 kết quả:

yā piàn

1/1

yā piàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 鴉片|鸦片[ya1 pian4]