Có 1 kết quả:

yǎ pí shì

1/1

yǎ pí shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) yuppie (loanword)
(2) young urban professional, 1980s slang