Có 1 kết quả:

yǎ xiàng

1/1

yǎ xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) elegant appearance
(2) dignity

Một số bài thơ có sử dụng