Có 1 kết quả:

yǎ chēng

1/1

yǎ chēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) elegant name
(2) honorific