Có 1 kết quả:

Yǎ fāng

1/1

Yǎ fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Avon (cosmetics company)