Có 1 kết quả:

yǎ suàn

1/1

yǎ suàn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hoa thuỷ tiên