Có 1 kết quả:

yǎ hào

1/1

yǎ hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) refined appelation
(2) (humor) sb's elegant monicker
(3) (hon.) your esteemed name