Có 1 kết quả:

yǎ guān

1/1

yǎ guān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

elegant and tasteful