Có 1 kết quả:

yǎ yán

1/1

yǎ yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

valued advice

Một số bài thơ có sử dụng