Có 1 kết quả:

yǎ liàng

1/1

yǎ liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) magnanimity
(2) tolerance
(3) high capacity for drinking

Một số bài thơ có sử dụng