Có 1 kết quả:

yǎ jiān

1/1

yǎ jiān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

private room (in a restaurant, bath house, etc)