Có 1 kết quả:

yǎ jìng

1/1

yǎ jìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) elegant and calm
(2) gentle
(3) quiet