Có 1 kết quả:

yǎ chì

1/1

yǎ chì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) elegant orderliness
(2) poise