Có 1 kết quả:

Yǎ lǔ Zàng bù jiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Yarlung Tsangpo river of Tibet, Tibetan: yar kLungs gTsang po
(2) the Brahmaputra River of Assam and Bangladesh