Có 1 kết quả:

yǎ lì

1/1

yǎ lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) elegant
(2) refined beauty