Có 1 kết quả:

jí zhōng yíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

concentration camp