Có 1 kết quả:

jí hé lùn

1/1

jí hé lùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

set theory (math.)