Có 1 kết quả:

jí hé tǐ

1/1

jí hé tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) aggregate
(2) ensemble
(3) bundle