Có 1 kết quả:

jí tuán jūn

1/1

jí tuán jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) army grouping
(2) collective army