Có 1 kết quả:

jí ēn guǎng yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to pool knowledge and ideas to produce a better outcome