Có 1 kết quả:

jí chéng

1/1

jí chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

integrated (as in integrated circuit)

Một số bài thơ có sử dụng