Có 1 kết quả:

jí lǒng

1/1

jí lǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to gather
(2) to assemble