Có 1 kết quả:

jí sàn

1/1

jí sàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to collect for distribution