Có 1 kết quả:

jí yóu

1/1

jí yóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stamp collecting
(2) philately