Có 1 kết quả:

jí tǐ fén mù

1/1

Từ điển Trung-Anh

mass grave