Có 1 kết quả:

jí tǐ fáng hù

1/1

Từ điển Trung-Anh

collective protection