Có 1 kết quả:

cí xióng tóng tǐ xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

hermaphroditism