Có 1 kết quả:

diāo chóng zhuàn kè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) literary trifles
(2) minor skill