Có 1 kết quả:

diāo juān

1/1

diāo juān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to engrave (wood or stone)
(2) to carve