Có 1 kết quả:

diāo lán

1/1

diāo lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

carved railings

Một số bài thơ có sử dụng