Có 2 kết quả:

Shuāngshuāng

1/2

shuāng

phồn thể

Từ điển phổ thông

đôi, cặp

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Hai con chim.
2. (Danh) Lượng từ: đôi, cặp. ◎Như: “nhất song hài tử” 一雙鞋子 một đôi giày, “lưỡng song khoái tử” 兩雙筷子 hai đôi đũa.
3. (Danh) Ngang hàng, tương đương. ◇Trang Tử 莊子: “Sanh nhi trường đại, mĩ hảo vô song” 生而長大, 美好無雙 (Đạo Chích 盜跖) Sinh ra cao lớn, tốt đẹp không có (người) ngang hàng.
4. (Danh) Họ “Song”.
5. (Tính) Chẵn. ◎Như: “song số” 雙數 số chẵn, “song nguyệt san” 雙月刊 báo phát hành hai tháng một lần.
6. (Tính) Gấp đôi. ◎Như: “song phân” 雙份 phần gấp đôi.
7. (Động) Sánh với, ngang với.

Từ điển Thiều Chửu

① Đôi, (số chẵn).

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 雙 (bộ 隹).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Một đôi: 一雙鞋 Một đôi giầy; 雙方同意 Hai bên đã thoả thuận;
② Số chẵn: 雙數 Con số chẵn;
③ Gấp đôi: 雙份兒 Hai phần.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hai con chim. Một đôi chim — Một đôi. Một cặp — Hai cái.

Từ điển Trung-Anh

(1) two
(2) double
(3) pair
(4) both
(5) even (number)

Từ ghép 159

bǐ yì shuāng fēi 比翼雙飛cái mào shuāng quán 才貌雙全chàng shuāng huáng 唱雙簧chéng shuāng chéng duì 成雙成對chéng shuāng zuò duì 成雙作對dān yè shuāng qū miàn 單葉雙曲面dāng shì wú shuāng 當世無雙fèi yán shuāng qiú jūn 肺炎雙球菌fú wú shuāng zhì 福無雙至fù mǔ shuāng wáng 父母雙亡guǎ èr shǎo shuāng 寡二少雙jǔ shì wú shuāng 舉世無雙lián tǐ shuāng bāo tāi 連體雙胞胎míng lì shuāng shōu 名利雙收nán shuāng 男雙nǚ shuāng 女雙shuāng bǎi 雙擺shuāng bǎi fāng zhēn 雙百方針shuāng bāo tāi 雙胞胎shuāng bèi 雙倍shuāng bèi tǐ 雙倍體shuāng bì 雙臂shuāng biān 雙邊shuāng biān mào yì 雙邊貿易shuāng biàn bā sè dōng 雙辮八色鶇shuāng cè 雙側shuāng céng 雙層shuāng céng bā shì 雙層巴士shuāng céng gōng gòng qì chē 雙層公共汽車shuāng chéng 雙程shuāng chì mù 雙翅目shuāng chóng 雙重shuāng chóng biāo zhǔn 雙重標準shuāng chóng guó jí 雙重國籍shuāng chōu 雙抽shuāng chún yīn 雙唇音shuāng dǎ 雙打shuāng dú 雙獨shuāng dú fū fù 雙獨夫婦shuāng é 雙蛾shuāng fāng 雙方shuāng fāng tóng yì 雙方同意shuāng fēi 雙非shuāng fēi 雙飛shuāng fēng 雙峰shuāng fù lín 雙復磷shuāng gàng 雙槓shuāng guǎi 雙拐shuāng guān 雙關shuāng guān yǔ 雙關語shuāng guǎn 雙管shuāng guǎn qí xià 雙管齊下shuāng guāng qì 雙光氣shuāng guī 雙規shuāng guǐ 雙軌shuāng hào 雙號shuāng hé 雙核shuāng hòu qián bīng kāi jú 雙后前兵開局shuāng huáng 雙簧shuāng huáng guǎn 雙簧管shuāng jī 雙擊shuāng jí 雙極shuāng jì shā 雙髻鯊shuāng jiān bāo 雙肩包shuāng jiàn 雙鍵shuāng jiǎo 雙腳shuāng jiǎo jià 雙腳架shuāng jiǎo xī 雙角犀shuāng jiǎo xī niǎo 雙角犀鳥shuāng jiǎo xiàn 雙絞線shuāng jié gùn 雙截棍shuāng jié gùn 雙節棍shuāng jié gùn dào 雙節棍道shuāng jìn shuāng chū 雙進雙出shuāng kāi 雙開shuāng ké lèi 雙殼類shuāng lián jiē zhàn 雙連接站shuāng liàn 雙鏈shuāng liàn hé suān 雙鏈核酸shuāng lǜ chún àn 雙氯醇胺shuāng lǜ fēn suān nà 雙氯芬酸鈉shuāng lǜ miè tòng 雙氯滅痛shuāng lù qí 雙陸棋shuāng máng 雙盲shuāng miàn 雙面shuāng míng fǎ 雙名法shuāng móu 雙眸shuāng pīn 雙拼shuāng qī shuāng sū 雙棲雙宿shuāng qīn 雙親shuāng qiú jūn 雙球菌shuāng qū 雙曲shuāng qū gǒng qiáo 雙曲拱橋shuāng qū jǐ hé 雙曲幾何shuāng qū pāo wù miàn 雙曲拋物面shuāng qū xiàn 雙曲線shuāng qū xiàn zhèng xián 雙曲線正弦shuāng qū yú gē 雙曲餘割shuāng qū yú xián 雙曲餘弦shuāng qū zhèng xián 雙曲正弦shuāng rén 雙人shuāng rén bāo jiā 雙人包夾shuāng rén chuáng 雙人床shuāng rén fáng 雙人房shuāng rén huá 雙人滑shuāng rén jiān 雙人間shuāng rèn 雙刃shuāng rèn jiàn 雙刃劍shuāng rǔ 雙乳shuāng ruǐ lán 雙蕊蘭shuāng shè 雙射shuāng shēng 雙生shuāng shēng xiōng dì 雙生兄弟shuāng shǒu 雙手shuāng shù 雙數shuāng sù shuāng fēi 雙宿雙飛shuāng táng 雙糖shuāng tào 雙套shuāng tǐ chuán 雙體船shuāng tóng jiǎn shuǐ 雙瞳翦水shuāng tǒng wàng yuǎn jìng 雙筒望遠鏡shuāng tū miàn 雙凸面shuāng tuǐ 雙腿shuāng wěn 雙穩shuāng wù 雙誤shuāng xī 雙膝shuāng xǐ 雙喜shuāng xǐ lín mén 雙喜臨門shuāng xiàng 雙向shuāng xīng 雙星shuāng xìng liàn 雙性戀shuāng xiū rì 雙休日shuāng xué wèi 雙學位shuāng yǎn 雙眼shuāng yǎn pí 雙眼皮shuāng yǎn shì jué 雙眼視覺shuāng yǎng shuǐ 雙氧水shuāng yì fēi jī 雙翼飛機shuāng yīn jié 雙音節shuāng yíng 雙贏shuāng yǔ 雙語shuāng yuán yīn 雙元音shuāng yuè kān 雙月刊shuāng zhōu qī xìng 雙週期性shuāng zǐ yè 雙子葉shuāng zú 雙足shuāng zuò tài shuān 雙唑泰栓tóng luǎn shuāng bāo tāi 同卵雙胞胎tuì xiū jīn shuāng guǐ zhì 退休金雙軌制wén wǔ shuāng quán 文武雙全wú shuāng 無雙Xī shuāng bǎn nà 西雙版納xī shuāng bǎn nà cū fěi 西雙版納粗榧Xī shuāng bǎn nà Dǎi zú zì zhì zhōu 西雙版納傣族自治州Xī shuāng bǎn nà zhōu 西雙版納州yǎng lǎo jīn shuāng guǐ zhì 養老金雙軌制yī jiàn shuāng diāo 一箭雙鵰yī yǔ shuāng guān 一語雙關yì luǎn shuāng bāo tāi 異卵雙胞胎