Có 1 kết quả:

shuāng cè

1/1

shuāng cè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) two-sided
(2) bilateral