Có 1 kết quả:

shuāng guāng qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

diphosgene