Có 1 kết quả:

shuāng chún yīn ㄕㄨㄤ ㄔㄨㄣˊ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

bilabial consonant (b, p, or m)