Có 1 kết quả:

shuāng shè

1/1

shuāng shè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bijection (math.)