Có 1 kết quả:

shuāng céng

1/1

shuāng céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) double tier
(2) double decker