Có 1 kết quả:

shuāng céng ㄕㄨㄤ ㄘㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) double tier
(2) double decker