Có 1 kết quả:

shuāng céng gōng gòng qì chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

double-decker bus