Có 1 kết quả:

shuāng fù lín

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) obidoxime chloride
(2) toxogonin