Có 1 kết quả:

shuāng shǒu

1/1

shuāng shǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

both hands

Một số bài thơ có sử dụng