Có 1 kết quả:

shuāng dǎ

1/1

shuāng dǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) doubles (in sports)
(2) CL:場|场[chang3]