Có 1 kết quả:

shuāng chōu

1/1

shuāng chōu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

black soy sauce