Có 1 kết quả:

shuāng shù

1/1

shuāng shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

even number