Có 1 kết quả:

shuāng qū

1/1

shuāng qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hyperbola
(2) hyperbolic (function)