Có 1 kết quả:

shuāng gàng

1/1

shuāng gàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

parallel bars (gymnastics event)