Có 1 kết quả:

shuāng ké lèi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bivalve
(2) Lamellibranchia