Có 1 kết quả:

shuāng yǎng shuǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

hydrogen peroxide (H2O2) solution